PROCEDURY ZWALNIANIA MŁODZIEŻY
W BURSIE NR1 IM. WIKTORA KORDOWICZA
 1. Wyjście w czasie nauki własnej
  1. Wychowanka ma obowiązek poinformowania wychowawcy grupy o zamiarze wyjścia w danym dniu.
  2. Wychowankę zwalnia wychowawca grupy, a w przypadku jego nieobecności wychowawca pełniący dyżur w danej grupie tego dnia.
  3. Wychowanka dokonuje wpisu w zeszycie wyjść z podaniem dokładnej godziny wyjścia i powrotu do bursy oraz miejsca docelowego i poświadcza własnoręcznym podpisem.
  4. Wychowawca ma obowiązek sprawdzenia czy wychowanka dokonała wpisu w zeszycie wyjść.
  5. W przypadku uzasadnionego późniejszego powrotu niż zaplanowany wychowanka ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcy telefonicznie.
  6. Wychowawca dyżurny sprawdza czy zwolniona wychowanka wróciła do bursy zgodnie z wpisem w zeszycie wyjść.
 2. Zaplanowane powroty do bursy po godzinie 21.30
  1. Wychowanka ma obowiązek uzyskać zgodę na wyjście od wychowawcy grupy.
  2. Warunkiem uzyskania zgody na wyjście wychowanki w godzinach nocnych (do godziny 24.00) jest pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o przejęciu odpowiedzialności za dziecko.
  3. Wyklucza się telefoniczne informowanie wychowawców o planowanym wyjściu wychowanki.
  4. Fakt zwolnienia wychowanki wychowawca notuje w książce spraw wychowawczych z podaniem miejsca, do którego udaje się wychowanka oraz kontaktu telefonicznego.
  5. Wychowawca dyżurny sprawdza czy zwolniona wychowanka wróciła do bursy zgodnie z wpisem w książce spraw wychowawczych.
  6. W przypadku nie zgłoszenia się wychowanki do bursy w umówionym terminie, wychowawca sprawdza pozostawiony kontakt telefoniczny, wyjaśniając przyczynę przedłużającej się nieobecności.
  7. W sytuacji utraty kontaktu z wychowanką, wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych oraz policję.
 3. Wyjście na studniówkę
  1. Wychowanka ma obowiązek poinformowania wychowawcy grupy o terminie studniówki z wyprzedzeniem.
  2. Rodzic/Opiekun prawny wychowanki składa z wyprzedzeniem pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na zwolnienie córki ze wskazaniem środków bezpieczeństwa jakie rodzic ma zapewnić.
  3. Wychowawca grupy dokonuje wpisu w książce spraw wychowawczych o zwolnieniu wychowanki na studniówkę i przewidywanej godzinie powrotu.
  4. Wychowawca dyżurny sprawdza czy zwolniona wychowanka wróciła do bursy zgodnie z wpisem w książce spraw wychowawczych.
  5. W przypadku nie zgłoszenia się wychowanki w umówionym terminie stosuje się punkt 6, 7 z działu II.
 4. Wyjazd do domu
  1. Młodzież wyjeżdża do domu w piątki, do bursy wraca w niedziele.
  2. W uzasadnionych przypadkach możliwe są inne dni wyjazdów i powrotów.
  3. Wychowanka ma obowiązek przed wyjazdem do domu dokonania wpisu w zeszycie wyjazdów z podaniem terminu wyjazdu i powrotu do bursy.
   Wpis poświadcza własnoręcznym podpisem.
  4. Wychowanka wyjeżdża i wraca do bursy zgodnie z dokonanym wpisem.
  5. W przypadku zmiany terminu powrotu do bursy rodzic/opiekun prawny wychowanki informuje telefonicznie wychowawcę dyżurnego o terminie powrotu córki do bursy.
  6. Wychowawca dyżurny sprawdza czy wychowanka wróciła do bursy zgodnie z wpisem w zeszycie wyjazdów.
  7. W przypadku nie zgłoszenia się wychowanki do bursy w umówionym terminie wychowawca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 5. Nagły wyjazd do domu.
  1. Wychowanka ma obowiązek poinformowania wychowawcy grupy o zamiarze i przyczynach wyjazdu do domu w danym dniu.
  2. Wychowankę zwalnia wychowawca grupy, a w przypadku jego nieobecności wychowawca pełniący dyżur w danej grupie tego dnia
  3. Warunkiem uzyskania zgody na wyjazd wychowanki jest wysłane faxem pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o przejęciu odpowiedzialności za dziecko.
  4. W przypadku braku możliwości przesłania faxu dopuszcza się telefoniczne poinformowanie wychowawcy przez rodzica/opiekuna prawnego o wyjeździe wychowanki.
  5. Wychowawca ma obowiązek sprawdzenia przekazanej informacji telefonicznej od rodzica/opiekuna prawnego.
  6. Fakt zwolnienia wychowanki wychowawca notuje w książce spraw wychowawczych z podaniem terminu wyjazdu i powrotu wychowanki do bursy.
  7. Wychowanka wyjeżdża i wraca do bursy zgodnie z ustaleniami.
  8. W przypadku zmiany terminu powrotu do bursy rodzic/opiekun prawny wychowanki informuje telefonicznie wychowawcę dyżurnego o terminie powrotu córki do bursy.
  9. Wychowawca dyżurny sprawdza czy zwolniona wychowanka wróciła do bursy zgodnie z wpisem w książce spraw wychowawczych.
  10. W przypadku nie zgłoszenia się wychowanki do bursy w umówionym terminie wychowawca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.