REKRUTACJA 2019/2020

PRZEJDŹ DO:

 

 

Harmonogram zapisów dla kandydatów do burs w roku szkolnym 2019/2020
   
DataEtap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od do
17 kwietnia
godzina 9.00
26 kwietnia godzina 16.00

Odbiór od dyrektora bursy (upoważnionej osoby) druku deklaracji kontynuowania pobytu przez wychowanków
Złożenie w bursie wypełnionej i podpisanej przez rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego wychowanka deklaracji 

 

29 kwietnia godzina 12.0019 lipca
godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów
Złożenie w bursie pierwszego wyboru wniosku przez nowych kandydatów
Na wniosku niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia ze szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany

 

22 lipca
godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

 

22 lipca
godzina 16.00
24 lipca
godzina 10.00

Potwierdzanie w systemie woli zamieszkania w bursie,
do której kandydat został zakwalifikowany
Potwiedzenie w systemie woli zamieszkania jest warunkiem przyjęcia do bursy.

 

24 lipca
godzina 14.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

24 lipca
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

do góry


Komunikat dla kandydatek do Bursy nr 1 w roku szkolnym 2019/202029 kwietnia 2019 roku pod adresem: http://warszawa-bursy.pzo.edu.pl został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wskazane jest korzystanie z przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox.

Kandydatki ubiegające się o przyjęcie do bursy będą mogły dokonać rejestracji od 29 kwietnia 2019 roku od godziny 12.00 do 19 lipca 2019 roku do godziny 16.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji (prosimy o skrupulatne wypełnianie danych teleadresowych kandydatki oraz jej rodziców), można dokonać wyboru dowolnej liczby burs i ułożyć od najbardziej preferowanej do najmniej. Bursa wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazwana jest bursą pierwszego wyboru.

Co roku wnioski do Bursy nr 1 składa dużo większa od liczby wolnych miejsc, liczba kandydatek, dlatego też sugerujemy rozważenie wskazania we wniosku więcej niż jednej bursy.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz zaświadczeniem z warszawskiej szkoły (dokument niezbędny), do której kandydatka została zakwalifikowana lub pobiera naukę należy składać w dni powszednie w bursie pierwszego wyboru w terminie od 29 kwietnia 2019 roku od godziny 12.00 do 18 lipca 2019 roku w godzinach 10.00 – 15.00 oraz w dn. 19 lipca 2019 roku w godzinach 9-16:00.

Ze względu na to, iż wnioski podczas przyjmowania sprawdzane są pod względem formalnym, sugerujemy, by kandydatki niepełnoletnie składały dokumenty w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępnymi na naszej stronie oraz na stronie Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.

Kandydatki ubiegające się o miejsce w Bursie nr 1 prosimy o dołączenie do wskazanej w "Zasadach postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobieranie nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2019/2020" dokumentacji dodatkowych dokumentów:

Zaświadczenia (lub poświadczenie na wniosku) o przyjęciu do szkoły w Warszawie lub byciu uczniem warszawskiej szkoły (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta)

Oświadczenia osoby pełnoletniej

Oświadczenia rodziców osoby niepełnoletniej

Pełnomocnictwa dodatkowe

Karta informacyjna RODO usługi bursy

 

do góry

 


Komunikat dla wychowanek chcących kontynuować pobyt w Bursie nr 1 w roku szkolnym 2019/2020

11 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.00 pod adresem: http://warszawa-bursy.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Będzie można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Wychowanki bursy, które zdecydują się w kolejnym roku szkolnym mieszkać w Bursie nr 1 mogą odebrać od wicedyrektor Katarzyny Augustowskiej lub wychowawczyni grupy druk deklaracji kontynuowania pobytu przez wychowankę. Wychowanki pełnoletnie same podpisują deklarację, w imieniu wychowanek niepełnoletnich dokument podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. W dniach 11 kwietnia do 26 kwietnia 2019 roku do godziny 16.00 wypełnione i podpisane dokumenty można składać u wicedyrektor Katarzyny Augustowskiej w pokoju nr 5.

W systemie zatwierdzone zostaną jedynie wnioski wychowanek, które do26 kwietnia 2019 roku do godziny 16.00 dostarczą podpisany dokument.

Przypominamy, że do 5 czerwca 2019 roku każda z wychowanek musi mieć uregulowane płatności, zaległości we wpłatach mogą być podstawą skreślenia z listy wychowanek.

do góry

 


Dokumenty rekrutacyjne kandydatek można składać w Bursie nr 1
w dni robocze od 29 kwietnia 2019 roku od godziny 12.00 do 18 lipca 2019 roku
w godzinach 10.00 – 15.00 oraz w dn. 19 lipca 2019 roku w godzinach 9-16:00


Kandydatki, które naukę w Warszawie rozpoczną we wrześniu 2019 roku składają dokumenty w terminie 16-19 lipca 2019,
wówczas szkoły będą wydawały potwierdzenia o zakwalifikowaniu kandydatki do szkoły.Przed złożeniem wniosku, sprawdź czy poprawnie go wypełniłaś, czy Twój wniosek zawiera dane wymagane ustawowo (USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 150):


1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydatki, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej – imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej – adres miejsca zamieszkania kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydatki, o ile je posiada.

Na wniosku musi znaleźć się potwierdzenie ze szkoły, do której kandydatka została przyjęta. Poświadczenie szkoły może mieć też formę oddzielnego dokumentu- zaświadczenia o przyjęciu do szkoły w Warszawie (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta w okresie od 16-19 lipca 2019 r.)

Pamiętaj dołączyć do wniosku załączniki potwierdzające spełniane przez Ciebie kryteria oraz kartę informacyjną o zdrowiu wychowanki oraz oświadczenie (do pobrania poniżej z tej strony).

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniej kandydatki lub pełnoletnią kandydatkę, na załączanych kopiach musi znaleźć się klauzula „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniej kandydatki.Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i nie będą zatwierdzane w elektronicznym systemie rekrutacji.

do góry


 

Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja młodzieży do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzona na podstawie odpowiednich przepisów Rozdziału 6 Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkól i publicznych placówek” ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn zm.) a w szczególności na podstawie art. 145 tej ustawy oraz poniższych zasad, uzgodnionych z dyrektorami burs.

l . Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 na wolne miejsca w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.

2.     Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest w serwisie Biura Edukacji, na stronach internetowych burs oraz pod adresem: warszawa-bursy.pzo.edu.pl

3.     Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków mieszkających w bursie w roku szkolnym 2018/2019 lub pełnoletni wychowanek bursy mieszkający roku szkolnym 2018/2019, zainteresowani pobytem w kolejnym roku szkolnym, składają deklarację o kontynuacji pobytu w terminie 7 dni bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji. Druk deklaracji wychowankowie otrzymują w bursie, po uzupełnieniu niezbędnych danych, dokument należy podpisać i złożyć w placówce.

4.     Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata/opiekuna prawnego lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

5.     Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, zgodnie z art. 131 ust. 2 i art. 136 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, przy czym za każde kryterium można uzyskać 2 punkty.

6.     Równorzędnie na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone w uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLV/ 1084/2017 z dnia 16 marca 2017 r. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3324), przy czym za każde kryterium można uzyskać 2 punkty.

7.     Do poświadczenia kryteriów ustawowych wymienionych w ustępie 5 rodzic kandydata/opiekun prawny/kandydat pełnoletni, w terminie określonym przez dyrektora bursy, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku odpowiednio dokumentów określonych w aft. 150 ust. 2 pkt I ww. ustawy. Dokumenty określone w art. 150 ust. 2 pkt I lit. b, c, d ww. ustawy mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu (zgodnie z art. 76a I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego.

8.     Do poświadczenia kryteriów organu prowadzącego wymienionych w ustępie 6 rodzic kandydata/opiekun prawny kandydata /kandydat pełnoletni, w terminie określonym przez dyrektora bursy, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku odpowiednio dokumentów określonych w 2 pkt. 2 ww. uchwały mogą być składane w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego.

9.     Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, na podstawie art. 150 ust. 7 ww. ustawy, może poprosić o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniach.

10. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialnośći karnej za składanie fałszywych zeznań. Odpowiedzialność jest potwierdzona odpowiednią klauzulą zgodnie z art. 150 ust. ww. ustawy.

I l . Wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji wniosek o przyjęcie do bursy oraz dokumenty poświadczające kryteria ustawowe i kryteria organu prowadzącego należy składać w dni powszednie w terminie określonym w harmonogramie tj. do 19 lipca 2019 r. do godziny 16.00 w bursie pierwszego wyboru. Na wniosku niezbędne jest potwierdzenie, przez upoważnioną przez dyrektora szkoły osobę, zakwalifikowania się i złożenia dokumentów do szkoły ponadpodstawowej poświadczenie można uzyskać w dni powszednie w terminie od 16 lipca 2019 r. godziny 12.00. Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych ubiegający się o przyjęcie do bursy, mogą uzyskać potwierdzenie w swojej szkole w terminie od 29 kwietnia 2019 r.

12. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza przewodniczącego komisji zgodnie z art. 157 ww. ustawy. Szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnej określa 9 i 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610).

13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zgodnie z art. 158 ust. 1 ww. ustawy oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, zgodnie z art. 158 ust. 3 ww. ustawy.

14. Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych kandydaci potwierdzają przyjęcie do bursy w terminie określonym w harmonogramie tj. od 22 lipca br. od godziny 16.00 do 24 lipca br. do godziny 10.00, po czym ogłaszane są listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do bursy.

15. Wyniki rekrutacji podane są do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 158 ust. 4 ww. ustawy w terminie określonym w harmonogramie tj. 24 lipca br. o godzinie 14.00. Informację można też uzyskać w elektronicznym systemie rekrutacji po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-bursy.pzo.edu.pl

16. Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jest określona w art. 158 ust. 6 — 9 ww. ustawy.

17. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

18. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja ją poprzedzająca.

19. Przy naborze prowadzonym podczas roku szkolnego zasady rekrutacji nie mają zastosowania. Nabór na wolne miejsca jest prowadzony przez cały rok szkolny w sposób określony przez dyrektora bursy.

20. Informacja o rekrutacji jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową bursy, zamieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w bursie oraz w serwisie Biura Edukacji i pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do burs: warszawa-bursy.pzo.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA

      BIURA EDUKACJI

 

 

do góry

 

 

 
REKRUTACJA 2018/2019

 

W związku z potwierdzeniem woli przez zakwalifikowane kandydatki i brakiem wolnych miejsc, Bursa nr 1 nie będzie prowadziła rekrutacji uzupełniającej.

Informacje o rekrutacji uzupełniającej do pozostałych burs, dla których organem prowadzącym jest m. st Warszawa znajdą się na stronie http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy


12 lipca 2018 roku o godzinie 16.00 zakończono przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji nowych kandydatek na rok szkolny 2018/2019.
Przypominamy, że osoby które złożyły wnioski rekrutacyjne, w okresie od 17 lipca 2018 od godziny 15.00 do 19 lipca 2017 roku do godziny 10.00, powinny zalogować się w systemie rekrutacyjnym https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl i sprawdzić status kandydatki.  .
Kandydatki, które zostaną zakwalifikowane i chcą mieszkać w placówce do której zostały zakwalifikowane, MUSZĄ w okresie od 17 lipca 2018 od godziny 15 do 19 lipca 2018 roku do godziny 10.00  dokonać potwierdzenia woli w elektronicznym systemie rekrutacji .

Tylko osoby zakwalifikowane, które dokonały potwierdzenia woli,
znajdą się na liście osób przyjętych.

 


Dokumenty rekrutacyjne kandydatek można składać w Bursie nr 1
w dni robocze do 12 lipca 2018 roku do godziny 16.00

Kandydatki, które naukę w Warszawie rozpoczną we wrześniu 2018 roku składają dokumenty w terminie 6-12 lipca 2018,
wówczas szkoły będą wydawały potwierdzenia o zakwalifikowaniu kandydatki do szkoły.Przed złożeniem wniosku, sprawdź czy poprawnie go wypełniłaś, czy Twój wniosek zawiera dane wymagane ustawowo (USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 150):


1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydatki, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej – imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej – adres miejsca zamieszkania kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydatki, o ile je posiada.

Na wniosku musi znaleźć się potwierdzenie ze szkoły, do której kandydatka została przyjęta. Poświadczenie szkoły może mieć też formę oddzielnego dokumentu- zaświadczenia o przyjęciu do szkoły w Warszawie (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta w okresie od 6-12 lipca 2018 r.)

Pamiętaj dołączyć do wniosku załączniki potwierdzające spełniane przez Ciebie kryteria oraz kartę informacyjną o zdrowiu wychowanki oraz oświadczenie (do pobrania poniżej z tej strony).

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniej kandydatki lub pełnoletnią kandydatkę, na załączanych kopiach musi znaleźć się klauzula „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniej kandydatki.Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i nie będą zatwierdzane w elektronicznym systemie rekrutacji.

 


 

Komunikat dla kandydatek do Bursy nr 1 w roku szkolnym 2018/201910 maja 2018 roku pod adresem: http://warszawa-bursy.pzo.edu.pl został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wskazane jest korzystanie z przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox.

Kandydatki ubiegające się o przyjęcie do bursy będą mogły dokonać rejestracji od 7 czerwca 2018 roku od godziny 15.00 do 12 lipca 2018 roku do godziny 16.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji (prosimy o skrupulatne wypełnianie danych teleadresowych kandydatki oraz jej rodziców), można dokonać wyboru dowolnej liczby burs i ułożyć od najbardziej preferowanej do najmniej. Bursa wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazwana jest bursą pierwszego wyboru.

Co roku wnioski do Bursy nr 1 składa dużo większa od liczby wolnych miejsc, liczba kandydatek, dlatego też sugerujemy rozważenie wskazania we wniosku więcej niż jednej bursy.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz zaświadczeniem z warszawskiej szkoły (dokument niezbędny), do której kandydatka została zakwalifikowana lub pobiera naukę należy składać w dni powszednie w bursie pierwszego wyboru w terminie od 7 czerwca do 12 lipca 2018 roku w godzinach 9.00 – 16.00.

Ze względu na to, iż wnioski podczas przyjmowania sprawdzane są pod względem formalnym, sugerujemy, by kandydatki niepełnoletnie składały dokumenty w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępnymi na naszej stronie oraz na stronie Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.

Kandydatki ubiegające się o miejsce w Bursie nr 1 prosimy o dołączenie do wskazanej w "Zasadach postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobieranie nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2016/2017" dokumentacji, trzech dodatkowych dokumentów:

Zaświadczenia (lub poświadczenie na wniosku) o przyjęciu do szkoły w Warszawie lub byciu uczniem warszawskiej szkoły (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta)
karty informacyjnej o zdrowiu wychowanki (pobierz)
oraz
oświadczenia (pobierz)


Biuro Edukacji m.st Warszawy udostępniło "Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2018/19”: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy


 

Komunikat dla wychowanek chcących kontynuować pobyt w Bursie nr 1 w roku szkolnym 2018/2019


28 maja 2018 roku o godzinie 12.00 pod adresem: http://warszawa-bursy.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Będzie można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Wychowanki bursy, które zdecydują się w kolejnym roku szkolnym mieszkać w Bursie nr 1 mogą odebrać od wicedyrektor Iwony Krop-Machalicy lub wychowawczyni grupy druk deklaracji kontynuowania pobytu przez wychowankę. Wychowanki pełnoletnie same podpisują deklarację, w imieniu wychowanek niepełnoletnich dokument podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. W dniach 28 maja 2018 roku do 6 czerwca 2018 roku do godziny 16.00 wypełnione i podpisane dokumenty można składać u wicedyrektor Iwony Krop-Machalicy w pokoju nr 5 (poniedziałek i czwartek do godziny 19.00, wtorek i środa do godziny 17.00, piątek do godziny 16.00).

W systemie zatwierdzone zostaną jedynie wnioski wychowanek, które do 6 czerwca 2018 roku do godziny 16.00 dostarczą podpisany dokument.

Przypominamy, że do 8 czerwca 2018 roku każda z wychowanek musi mieć uregulowane płatności, zaległości we wpłatach mogą być podstawą skreślenia z listy wychowanek.

Jednocześnie, jak co roku wychowanki maja możliwość wyboru pokoju, w którym mieszkać będą od września 2018 roku. W tym celu do 3 czerwca 2018 roku mogą wypełnić ankietę elektroniczną klikając na LINK


 

 

 


Droga Kandydatko,
Drodzy Rodzice Kandydatek,

Rekrutacja do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2018/2019 będzie przebiegała podobnie jak w ubiegłych latach. We wszystkich warszawskich bursach, dla których organem prowadzącym jest miasto stołeczne Warszawa obowiązywać będą takie same zasady, a sama rejestracja odbywać się będzie drogą elektroniczną przez stronę internetową Biura Edukacji m. st. Warszawy. Wypełniając jeden wniosek kandydatka będzie mogła zarejestrować się w kilku bursach, zaznaczając jedynie kolejność wyborów.

W systemie elektronicznym trzeba będzie wypełnić wniosek, następnie wydrukować go i podpisany wraz z ewentualnymi załącznikami (wynikającymi z kryteriów rekrutacyjnych) dostarczyć do Bursy. W Bursie wnioski elektroniczne będą weryfikowane na podstawie dostarczonych dokumentów i zatwierdzane w systemie elektronicznym.

Zasady i kryteria obowiązujące w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 a także harmonogram rekrutacji udostępnione zostaną na stronie Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

Prosimy o regularne śledzenie także naszej strony, będą się na niej pojawiały aktualizacje dotyczące dokładnych zasad rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019.

Osoby posiadające konto na facebooku mogą polubić fanpage Bursy, na którym umieszczane są wszystkie nowości pojawiające się na stronie, będziemy także tam informować o rekrutacji.

Bursa Nr 1

 

 

 


Przebieg zeszłorocznej rekrutacji


REKRUTACJA 2017/2018

W związku z potwierdzeniem woli przez zakwalifikowane kandydatki i brakiem wolnych miejsc, Bursa nr 1 nie będzie prowadziła rekrutacji uzupełniającej.
Informacje o rekrutacji uzupełniającej do pozostałych burs, dla których organem prowadzącym jest m. st Warszawa znajdą się na stronie http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy


14 lipca 2017 roku o godzinie 16.00 zakończono przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji nowych kandydatek na rok szkolny 2017/2018.

Przypominamy, że osoby które złożyły wnioski rekrutacyjne, w okresie od 19 lipca 2017 od godziny 15.00 do 21 lipca 2017 roku do godziny 10.00, powinny zalogować się w systemie rekrutacyjnym https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl i sprawdzić status kandydatki  .
Kandydatki, które zostaną zakwalifikowane i chcą mieszkać w placówce do której zostały zakwalifikowane, MUSZĄ w okresie od 19 lipca 2017 od godziny 15 do 21 lipca 2017 roku do godziny 10.00  dokonać potwierdzenia woli w elektronicznym systemie rekrutacji .


Tylko osoby zakwalifikowane, które dokonały potwierdzenia woli,
znajdą się na liście osób przyjętych.

 


Dokumenty rekrutacyjne kandydatek można składać w Bursie nr 1
w okresie 30.05-14.07 2017 roku

Kandydatki, które naukę w Warszawie rozpoczną we wrześniu 2017 roku składają dokumenty w terminie 6-14 lipca 2017,
wówczas szkoły będą wydawały potwierdzenia o zakwalifikowaniu kandydatki do szkoły.Przed złożeniem wniosku, sprawdź czy poprawnie go wypełniłaś, czy Twój wniosek zawiera dane wymagane ustawowo (USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 150):

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydatki, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej – imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej – adres miejsca zamieszkania kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydatki, o ile je posiada.

Na wniosku musi znaleźć się potwierdzenie ze szkoły, do której kandydatka została przyjęta. Poświadczenie szkoły może mieć też formę oddzielnego dokumentu- zaświadczenia o przyjęciu do szkoły w Warszawie (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta w okresie od 6-14 lipca 2017 r.)

Pamiętaj dołączyć do wniosku załączniki potwierdzające spełniane przez Ciebie kryteria oraz kartę informacyjną o zdrowiu wychowanki (pobierz) oraz oświadczenie (pobierz oświadczenie dla pełnoletniej kandydatki) (pobierz oświadczenie dla kandydatki niepełnoletniej).Wnioski niekompletne
nie będą przyjmowane i nie będą zatwierdzane
w elektronicznym systemie rekrutacji.


 10.05.2017

KOMUNIKAT

 


Biuro Edukacji m.st Warszawy udostępniło
"Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2016/17”

SPRAWDŹ TUTAJ .pdf

oraz HARMONOGRAM REKRUTACJI


10.05.2017

 

 


10.05.2017

KOMUNIKAT

TUTAJ znajdziesz Kryteria rekrutacyjne dla kandydatek do burs aktualne w roku 2017

 


Komunikat dla kandydatek do Bursy nr 1 w roku szkolnym 2017/201816 maja 2017 roku o godzinie 12.00 pod adresem: http://warszawa-bursy.pzo.edu.pl został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wskazane jest korzystanie z przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox.

Kandydatki ubiegające się o przyjęcie do bursy będą mogły dokonać rejestracji od 30 maja 2017 roku od godziny 15.00 do 14 lipca 2017 roku do godziny 16.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji (prosimy o skrupulatne wypełnianie danych teleadresowych kandydatki oraz jej rodziców), można dokonać wyboru dowolnej liczby burs i ułożyć od najbardziej preferowanej do najmniej. Bursa wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazwana jest bursą pierwszego wyboru.

Co roku wnioski do Bursy nr 1 składa dużo większa od liczby wolnych miejsc, liczba kandydatek, dlatego też sugerujemy rozważenie wskazania we wniosku więcej niż jednej bursy.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz zaświadczeniem z warszawskiej szkoły (dokument niezbędny), do której kandydatka została zakwalifikowana lub pobiera naukę należy składać w dni powszednie w bursie pierwszego wyboru w terminie od 30 maja do 14 lipca 2017 roku w godzinach 9.00 – 16.00.

Ze względu na to, iż wnioski podczas przyjmowania sprawdzane są pod względem formalnym, sugerujemy, by kandydatki niepełnoletnie składały dokumenty w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępnymi na naszej stronie oraz na stronie Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.

Kandydatki ubiegające się o miejsce w Bursie nr 1 prosimy o dołączenie do wskazanej w "Zasadach postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobieranie nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2016/2017" dokumentacji, trzech dodatkowych dokumentów:

Zaświadczenia o przyjęciu do szkoły w Warszawie lub byciu uczniem warszawskiej szkoły (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta)

karty informacyjnej o zdrowiu wychowanki (pobierz)

oraz

oświadczenia (pobierz oświadczenie dla pełnoletniej kandydatki) (pobierz oświadczenie dla kandydatki niepełnoletniej)

 


10.05.2017

Komunikat dla wychowanek chcących kontynuować pobyt w Bursie nr 1
w roku szkolnym 2017/2018

16 maja 2016 roku o godzinie 12.00 pod adresem: http://warszawa-bursy.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Będzie można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Wychowanki bursy, które zdecydują się w kolejnym roku szkolnym mieszkać w Bursie nr 1 mogą odebrać od wicedyrektor Iwony Krop-Machalicy lub wychowawczyni grupy druk deklaracji kontynuowania pobytu przez wychowankę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontaktowanie się Bursy ze szkoła, w której uczy się wychowanka. Wychowanki pełnoletnie oba dokumenty podpisują same, w imieniu wychowanek niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. W dniach 19 maja 2017 roku do 29 maja 2017 roku do godziny 16.00 wypełnione i podpisane dokumenty można składać u wicedyrektor Iwony Krop-Machalicy w pokoju nr 5 (poniedziałek i czwartek do godziny 19.00, wtorek i środa do godziny 17.00, piątek do godziny 16.00).

Obowiązkowo należy także dostarczyć potwierdzenie uregulowania opłat za pobyt i wyżywienie w Bursie nr 1 w roku szkolnym 2016/2017. Potwierdzenie wydaje Pani Maria Ivaniuk- pokój nr 6, codziennie w godzinach 9.00-17.00.

W systemie zatwierdzone zostaną jedynie wnioski wychowanek, które do 29 maja 2016 roku do godziny 16.00 dostarczą wszystkie wymagane dokumenty.

Jednocześnie, jak co roku wychowanki maja możliwość wyboru pokoju, w którym mieszkać będą od września 2017 roku. W tym celu do 30 maja 2017 roku mogą wypełnić ankietę elektroniczną klikając na LINK
Droga Kandydatko,
Drodzy Rodzice Kandydatek,

Rekrutacja do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2017/2018 będzie przebiegała podobnie jak w ubiegłych latach. We wszystkich warszawskich bursach, dla których organem prowadzącym jest miasto stołeczne Warszawa obowiązywać będą takie same zasady, a sama rejestracja odbywać się będzie drogą elektroniczną przez stronę internetową Biura Edukacji m. st. Warszawy. Wypełniając jeden wniosek kandydatka będzie mogła zarejestrować się w kilku bursach, zaznaczając jedynie kolejność wyborów.
W systemie elektronicznym trzeba będzie wypełnić wniosek, następnie wydrukować go i podpisany wraz z ewentualnymi załącznikami (wynikającymi z kryteriów rekrutacyjnych) dostarczyć do Bursy. W Bursie wnioski elektroniczne będą weryfikowane na podstawie dostarczonych dokumentów i zatwierdzane w systemie elektronicznym.
Zasady i kryteria obowiązujące w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 a także harmonogram rekrutacji udostępnione zostaną na stronie Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy
Prosimy o regularne śledzenie także naszej strony, będą się na niej pojawiały aktualizacje dotyczące dokładnych zasad rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018.
Osoby posiadające konto na facebooku mogą polubić fanpage Bursy, na którym umieszczane są wszystkie nowości pojawiające się na stronie, będziemy także tam informować o rekrutacji.