REKRUTACJA 2021/2022

 

 

Szanowni Państwo,

11 maja 2021 r. od godziny 12.00 pod adresem: Bursy (pzo.edu.pl) uruchomiony zostanie dla nowych kandydatek elektroniczny system rekrutacji do burs.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do burs mogą dokonać rejestracji do 30 lipca 2021r. do godziny 16.00 – jest to również nieprzekraczalny termin złożenia kompletu dokumentów w bursie pierwszego wyboru.


 Część I

Komunikat dla kandydatek do Bursy nr 1 w roku szkolnym 2021/2022

11 maja 2021 roku pod adresem: Bursy (pzo.edu.pl) zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Dostępny jest również informator: internaty_i_bursy.pdf (edukacja.warszawa.pl)

Kandydatki ubiegające się o przyjęcie do bursy będą mogły dokonać rejestracji od 11 maja 2021 roku od godziny 12.00 do 30 lipca 2021 roku do godziny 16.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji (prosimy o skrupulatne wypełnianie danych teleadresowych kandydatki oraz jej rodziców), można dokonać wyboru dowolnej liczby burs i ułożyć od najbardziej do najmniej preferowanej. Bursa wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazwana jest bursą pierwszego wyboru.

Co roku do Bursy nr 1 składanych jest więcej wniosków niż oferowanych wolnych miejsc, dlatego sugerujemy rozważenie wskazania we wniosku więcej niż jednej bursy.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz zaświadczeniem z warszawskiej szkoły (dokument niezbędny), do której kandydatka została zakwalifikowana lub pobiera naukę należy składać w dni powszednie w bursie pierwszego wyboru w terminie od 23 do 30 lipca 2021 roku w godzinach  9.00 – 15.00.

Ze względu na to, iż wnioski podczas przyjmowania sprawdzane są pod względem formalnym, sugerujemy, by kandydatki niepełnoletnie składały dokumenty w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, który może złożyć ewentualne brakujące podpisy.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępnymi na naszej stronie oraz na stronie Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy: Zasady rekrutacji do burs oraz harmonogram dla kandydata | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl).

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.


Część II

Załączniki do wniosku

Kandydatki ubiegające się o miejsce w Bursie nr 1 prosimy o dołączenie do dokumentacji  wskazanej w "Zasadach postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobieranie nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2021/2022" wymaganych dokumentów:

Zaświadczenia (lub poświadczenie na wniosku) o przyjęciu do szkoły w Warszawie lub byciu uczniem warszawskiej szkoły (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta).

Oświadczeń dotyczących wskazanych we wniosku kryteriów rekrutacyjnych: miejsce zamieszkania poza Warszawą, czas dojazdu do szkoły powyżej 2 godzin, samotne wychowywanie dziecka, wielodzietność rodziny kandydata (tu dodatkowo zaświadczenia ze szkół/uczelni o pobieraniu nauki przez pełnoletnie rodzeństwo).

Zaświadczeń dotyczących wskazanych we wniosku kryteriów rekrutacyjnych: realizacja wolontariatu w bieżącym roku szkolnym, posiadania rodzeństwa, które było, lub jest wychowankiem bursy prowadzonej przez miasto stołeczne Warszawa, udziału w kadrze sportowej na wskazanych we wniosku szczeblach, bądź posiadaniu wskazanych osiągnięć sportowych, posiadanie stypendium, posiadanie tytułu laureata, bądź finalisty olimpiady lub konkursu opisanego w kryteriach rekrutacyjnych.

Orzeczeń dotyczących: niepełnosprawności kandydata lub rodzica (aktualnych!), bądź sądowych związanych z pieczą zastępczą. 

Każde zaznaczone kryterium oznacza jeden załącznik do wniosku – prosimy o składanie kompletnych dokumentów.

TUTAJ ZNAJDZIESZ FORMULARZE >>>

 


Część III


Kandydatki, które rozpoczynają naukę w Warszawie składają dokumenty w terminie do 30 lipca 2021 roku, (w godzinach 9.00-15.00) - szkoły będą wydawały potwierdzenia o zakwalifikowaniu kandydatki do placówki w dniach 23-30 lipca 2021 roku.

 

Na wniosku musi znaleźć się potwierdzenie ze szkoły, do której kandydatka została przyjęta. Poświadczenie szkoły może mieć też formę oddzielnego dokumentu- zaświadczenia o przyjęciu do szkoły w Warszawie (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta.)

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniej kandydatki lub pełnoletnią kandydatkę, na załączanych kopiach musi znaleźć się klauzula „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniej kandydatki.Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i nie będą zatwierdzane w elektronicznym systemie rekrutacji.


Część IV

Harmonogram zapisów dla kandydatów do burs w roku szkolnym 2021/2022

 

Harmonogram zapisów dla kandydatów do burs w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

Data 

Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców

od 

do

29 kwietnia
godzina 9.00

10 maja
godzina 15.00

Pobranie z systemu - plik do pobrania deklaracji lub odbiór od dyrektora bursy (upoważnionej osoby) druku deklaracji kontynuowania pobytu przez wychowanków
Złożenie w bursie/przesłanie wypełnionej i podpisanej przez rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego wychowanka deklaracji 

11 maja
godzina 12.00

30 lipca
godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów
Złożenie w bursie pierwszego wyboru wniosku przez nowych kandydatów
Na wniosku niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia ze szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany

2 sierpnia
godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

2 sierpnia
godzina 16.00

4 sierpnia
godzina 10.00

Potwierdzanie w systemie woli zamieszkania w bursie,
do której kandydat został zakwalifikowany
Potwierdzenie w systemie woli zamieszkania jest warunkiem przyjęcia do bursy.

4 sierpnia
godzina 14.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

4 sierpnia
godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 


Część V

 Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2021/2022

KONICA284EUMIA8031000056-0-20210408123348 (edukacja.warszawa.pl)