REKRUTACJA 2018/2019

 

W związku z potwierdzeniem woli przez zakwalifikowane kandydatki i brakiem wolnych miejsc, Bursa nr 1 nie będzie prowadziła rekrutacji uzupełniającej.

Informacje o rekrutacji uzupełniającej do pozostałych burs, dla których organem prowadzącym jest m. st Warszawa znajdą się na stronie http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy


12 lipca 2018 roku o godzinie 16.00 zakończono przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji nowych kandydatek na rok szkolny 2018/2019.
Przypominamy, że osoby które złożyły wnioski rekrutacyjne, w okresie od 17 lipca 2018 od godziny 15.00 do 19 lipca 2017 roku do godziny 10.00, powinny zalogować się w systemie rekrutacyjnym https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl i sprawdzić status kandydatki.  .
Kandydatki, które zostaną zakwalifikowane i chcą mieszkać w placówce do której zostały zakwalifikowane, MUSZĄ w okresie od 17 lipca 2018 od godziny 15 do 19 lipca 2018 roku do godziny 10.00  dokonać potwierdzenia woli w elektronicznym systemie rekrutacji .

Tylko osoby zakwalifikowane, które dokonały potwierdzenia woli,
znajdą się na liście osób przyjętych.

 


Dokumenty rekrutacyjne kandydatek można składać w Bursie nr 1
w dni robocze do 12 lipca 2018 roku do godziny 16.00

Kandydatki, które naukę w Warszawie rozpoczną we wrześniu 2018 roku składają dokumenty w terminie 6-12 lipca 2018,
wówczas szkoły będą wydawały potwierdzenia o zakwalifikowaniu kandydatki do szkoły.Przed złożeniem wniosku, sprawdź czy poprawnie go wypełniłaś, czy Twój wniosek zawiera dane wymagane ustawowo (USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 150):

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydatki, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej – imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej – adres miejsca zamieszkania kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydatki, o ile je posiada.

Na wniosku musi znaleźć się potwierdzenie ze szkoły, do której kandydatka została przyjęta. Poświadczenie szkoły może mieć też formę oddzielnego dokumentu- zaświadczenia o przyjęciu do szkoły w Warszawie (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta w okresie od 6-12 lipca 2018 r.)

Pamiętaj dołączyć do wniosku załączniki potwierdzające spełniane przez Ciebie kryteria oraz kartę informacyjną o zdrowiu wychowanki oraz oświadczenie (do pobrania poniżej z tej strony).

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniej kandydatki lub pełnoletnią kandydatkę, na załączanych kopiach musi znaleźć się klauzula „potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniej kandydatki.Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i nie będą zatwierdzane w elektronicznym systemie rekrutacji.

 


 

Komunikat dla kandydatek do Bursy nr 1 w roku szkolnym 2018/201910 maja 2018 roku pod adresem: http://warszawa-bursy.pzo.edu.pl został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wskazane jest korzystanie z przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox.

Kandydatki ubiegające się o przyjęcie do bursy będą mogły dokonać rejestracji od 7 czerwca 2018 roku od godziny 15.00 do 12 lipca 2018 roku do godziny 16.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji (prosimy o skrupulatne wypełnianie danych teleadresowych kandydatki oraz jej rodziców), można dokonać wyboru dowolnej liczby burs i ułożyć od najbardziej preferowanej do najmniej. Bursa wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazwana jest bursą pierwszego wyboru.

Co roku wnioski do Bursy nr 1 składa dużo większa od liczby wolnych miejsc, liczba kandydatek, dlatego też sugerujemy rozważenie wskazania we wniosku więcej niż jednej bursy.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz zaświadczeniem z warszawskiej szkoły (dokument niezbędny), do której kandydatka została zakwalifikowana lub pobiera naukę należy składać w dni powszednie w bursie pierwszego wyboru w terminie od 7 czerwca do 12 lipca 2018 roku w godzinach 9.00 – 16.00.

Ze względu na to, iż wnioski podczas przyjmowania sprawdzane są pod względem formalnym, sugerujemy, by kandydatki niepełnoletnie składały dokumenty w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.
Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępnymi na naszej stronie oraz na stronie Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.

Kandydatki ubiegające się o miejsce w Bursie nr 1 prosimy o dołączenie do wskazanej w "Zasadach postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobieranie nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2016/2017" dokumentacji, trzech dodatkowych dokumentów:

Zaświadczenia (lub poświadczenie na wniosku) o przyjęciu do szkoły w Warszawie lub byciu uczniem warszawskiej szkoły (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta)
karty informacyjnej o zdrowiu wychowanki (pobierz)
oraz
oświadczenia (pobierz)


Biuro Edukacji m.st Warszawy udostępniło "Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2018/19”: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy


 

Komunikat dla wychowanek chcących kontynuować pobyt w Bursie nr 1 w roku szkolnym 2018/2019


28 maja 2018 roku o godzinie 12.00 pod adresem: http://warszawa-bursy.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Będzie można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Wychowanki bursy, które zdecydują się w kolejnym roku szkolnym mieszkać w Bursie nr 1 mogą odebrać od wicedyrektor Iwony Krop-Machalicy lub wychowawczyni grupy druk deklaracji kontynuowania pobytu przez wychowankę. Wychowanki pełnoletnie same podpisują deklarację, w imieniu wychowanek niepełnoletnich dokument podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. W dniach 28 maja 2018 roku do 6 czerwca 2018 roku do godziny 16.00 wypełnione i podpisane dokumenty można składać u wicedyrektor Iwony Krop-Machalicy w pokoju nr 5 (poniedziałek i czwartek do godziny 19.00, wtorek i środa do godziny 17.00, piątek do godziny 16.00).

W systemie zatwierdzone zostaną jedynie wnioski wychowanek, które do 6 czerwca 2018 roku do godziny 16.00 dostarczą podpisany dokument.

Przypominamy, że do 8 czerwca 2018 roku każda z wychowanek musi mieć uregulowane płatności, zaległości we wpłatach mogą być podstawą skreślenia z listy wychowanek.

Jednocześnie, jak co roku wychowanki maja możliwość wyboru pokoju, w którym mieszkać będą od września 2018 roku. W tym celu do 3 czerwca 2018 roku mogą wypełnić ankietę elektroniczną klikając na LINK


 

 

 


Droga Kandydatko,
Drodzy Rodzice Kandydatek,

Rekrutacja do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2018/2019 będzie przebiegała podobnie jak w ubiegłych latach. We wszystkich warszawskich bursach, dla których organem prowadzącym jest miasto stołeczne Warszawa obowiązywać będą takie same zasady, a sama rejestracja odbywać się będzie drogą elektroniczną przez stronę internetową Biura Edukacji m. st. Warszawy. Wypełniając jeden wniosek kandydatka będzie mogła zarejestrować się w kilku bursach, zaznaczając jedynie kolejność wyborów.

W systemie elektronicznym trzeba będzie wypełnić wniosek, następnie wydrukować go i podpisany wraz z ewentualnymi załącznikami (wynikającymi z kryteriów rekrutacyjnych) dostarczyć do Bursy. W Bursie wnioski elektroniczne będą weryfikowane na podstawie dostarczonych dokumentów i zatwierdzane w systemie elektronicznym.

Zasady i kryteria obowiązujące w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 a także harmonogram rekrutacji udostępnione zostaną na stronie Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

Prosimy o regularne śledzenie także naszej strony, będą się na niej pojawiały aktualizacje dotyczące dokładnych zasad rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019.

Osoby posiadające konto na facebooku mogą polubić fanpage Bursy, na którym umieszczane są wszystkie nowości pojawiające się na stronie, będziemy także tam informować o rekrutacji.

Bursa Nr 1

 

 

 


Przebieg zeszłorocznej rekrutacji


REKRUTACJA 2017/2018

W związku z potwierdzeniem woli przez zakwalifikowane kandydatki i brakiem wolnych miejsc, Bursa nr 1 nie będzie prowadziła rekrutacji uzupełniającej.
Informacje o rekrutacji uzupełniającej do pozostałych burs, dla których organem prowadzącym jest m. st Warszawa znajdą się na stronie http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy


14 lipca 2017 roku o godzinie 16.00 zakończono przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji nowych kandydatek na rok szkolny 2017/2018.

Przypominamy, że osoby które złożyły wnioski rekrutacyjne, w okresie od 19 lipca 2017 od godziny 15.00 do 21 lipca 2017 roku do godziny 10.00, powinny zalogować się w systemie rekrutacyjnym https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl i sprawdzić status kandydatki  .
Kandydatki, które zostaną zakwalifikowane i chcą mieszkać w placówce do której zostały zakwalifikowane, MUSZĄ w okresie od 19 lipca 2017 od godziny 15 do 21 lipca 2017 roku do godziny 10.00  dokonać potwierdzenia woli w elektronicznym systemie rekrutacji .


Tylko osoby zakwalifikowane, które dokonały potwierdzenia woli,
znajdą się na liście osób przyjętych.

 


Dokumenty rekrutacyjne kandydatek można składać w Bursie nr 1
w okresie 30.05-14.07 2017 roku

Kandydatki, które naukę w Warszawie rozpoczną we wrześniu 2017 roku składają dokumenty w terminie 6-14 lipca 2017,
wówczas szkoły będą wydawały potwierdzenia o zakwalifikowaniu kandydatki do szkoły.Przed złożeniem wniosku, sprawdź czy poprawnie go wypełniłaś, czy Twój wniosek zawiera dane wymagane ustawowo (USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 150):

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydatki, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej – imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej – adres miejsca zamieszkania kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydatki, a w przypadku kandydatki pełnoletniej adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydatki, o ile je posiada.

Na wniosku musi znaleźć się potwierdzenie ze szkoły, do której kandydatka została przyjęta. Poświadczenie szkoły może mieć też formę oddzielnego dokumentu- zaświadczenia o przyjęciu do szkoły w Warszawie (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta w okresie od 6-14 lipca 2017 r.)

Pamiętaj dołączyć do wniosku załączniki potwierdzające spełniane przez Ciebie kryteria oraz kartę informacyjną o zdrowiu wychowanki (pobierz) oraz oświadczenie (pobierz oświadczenie dla pełnoletniej kandydatki) (pobierz oświadczenie dla kandydatki niepełnoletniej).Wnioski niekompletne
nie będą przyjmowane i nie będą zatwierdzane
w elektronicznym systemie rekrutacji.


 10.05.2017

KOMUNIKAT

 


Biuro Edukacji m.st Warszawy udostępniło
"Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2016/17”

SPRAWDŹ TUTAJ .pdf

oraz HARMONOGRAM REKRUTACJI


10.05.2017

 

 


10.05.2017

KOMUNIKAT

TUTAJ znajdziesz Kryteria rekrutacyjne dla kandydatek do burs aktualne w roku 2017

 


Komunikat dla kandydatek do Bursy nr 1 w roku szkolnym 2017/201816 maja 2017 roku o godzinie 12.00 pod adresem: http://warszawa-bursy.pzo.edu.pl został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wskazane jest korzystanie z przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox.

Kandydatki ubiegające się o przyjęcie do bursy będą mogły dokonać rejestracji od 30 maja 2017 roku od godziny 15.00 do 14 lipca 2017 roku do godziny 16.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji (prosimy o skrupulatne wypełnianie danych teleadresowych kandydatki oraz jej rodziców), można dokonać wyboru dowolnej liczby burs i ułożyć od najbardziej preferowanej do najmniej. Bursa wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazwana jest bursą pierwszego wyboru.

Co roku wnioski do Bursy nr 1 składa dużo większa od liczby wolnych miejsc, liczba kandydatek, dlatego też sugerujemy rozważenie wskazania we wniosku więcej niż jednej bursy.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz zaświadczeniem z warszawskiej szkoły (dokument niezbędny), do której kandydatka została zakwalifikowana lub pobiera naukę należy składać w dni powszednie w bursie pierwszego wyboru w terminie od 30 maja do 14 lipca 2017 roku w godzinach 9.00 – 16.00.

Ze względu na to, iż wnioski podczas przyjmowania sprawdzane są pod względem formalnym, sugerujemy, by kandydatki niepełnoletnie składały dokumenty w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji dostępnymi na naszej stronie oraz na stronie Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.

Kandydatki ubiegające się o miejsce w Bursie nr 1 prosimy o dołączenie do wskazanej w "Zasadach postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobieranie nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2016/2017" dokumentacji, trzech dodatkowych dokumentów:

Zaświadczenia o przyjęciu do szkoły w Warszawie lub byciu uczniem warszawskiej szkoły (dokument wydawany jest przez sekretariat szkoły, do której kandydatka została przyjęta)

karty informacyjnej o zdrowiu wychowanki (pobierz)

oraz

oświadczenia (pobierz oświadczenie dla pełnoletniej kandydatki) (pobierz oświadczenie dla kandydatki niepełnoletniej)

 


10.05.2017

Komunikat dla wychowanek chcących kontynuować pobyt w Bursie nr 1
w roku szkolnym 2017/2018

16 maja 2016 roku o godzinie 12.00 pod adresem: http://warszawa-bursy.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Będzie można zapoznać się z ofertą burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Wychowanki bursy, które zdecydują się w kolejnym roku szkolnym mieszkać w Bursie nr 1 mogą odebrać od wicedyrektor Iwony Krop-Machalicy lub wychowawczyni grupy druk deklaracji kontynuowania pobytu przez wychowankę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontaktowanie się Bursy ze szkoła, w której uczy się wychowanka. Wychowanki pełnoletnie oba dokumenty podpisują same, w imieniu wychowanek niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. W dniach 19 maja 2017 roku do 29 maja 2017 roku do godziny 16.00 wypełnione i podpisane dokumenty można składać u wicedyrektor Iwony Krop-Machalicy w pokoju nr 5 (poniedziałek i czwartek do godziny 19.00, wtorek i środa do godziny 17.00, piątek do godziny 16.00).

Obowiązkowo należy także dostarczyć potwierdzenie uregulowania opłat za pobyt i wyżywienie w Bursie nr 1 w roku szkolnym 2016/2017. Potwierdzenie wydaje Pani Maria Ivaniuk- pokój nr 6, codziennie w godzinach 9.00-17.00.

W systemie zatwierdzone zostaną jedynie wnioski wychowanek, które do 29 maja 2016 roku do godziny 16.00 dostarczą wszystkie wymagane dokumenty.

Jednocześnie, jak co roku wychowanki maja możliwość wyboru pokoju, w którym mieszkać będą od września 2017 roku. W tym celu do 30 maja 2017 roku mogą wypełnić ankietę elektroniczną klikając na LINK
Droga Kandydatko,
Drodzy Rodzice Kandydatek,

Rekrutacja do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2017/2018 będzie przebiegała podobnie jak w ubiegłych latach. We wszystkich warszawskich bursach, dla których organem prowadzącym jest miasto stołeczne Warszawa obowiązywać będą takie same zasady, a sama rejestracja odbywać się będzie drogą elektroniczną przez stronę internetową Biura Edukacji m. st. Warszawy. Wypełniając jeden wniosek kandydatka będzie mogła zarejestrować się w kilku bursach, zaznaczając jedynie kolejność wyborów.
W systemie elektronicznym trzeba będzie wypełnić wniosek, następnie wydrukować go i podpisany wraz z ewentualnymi załącznikami (wynikającymi z kryteriów rekrutacyjnych) dostarczyć do Bursy. W Bursie wnioski elektroniczne będą weryfikowane na podstawie dostarczonych dokumentów i zatwierdzane w systemie elektronicznym.
Zasady i kryteria obowiązujące w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 a także harmonogram rekrutacji udostępnione zostaną na stronie Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy
Prosimy o regularne śledzenie także naszej strony, będą się na niej pojawiały aktualizacje dotyczące dokładnych zasad rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018.
Osoby posiadające konto na facebooku mogą polubić fanpage Bursy, na którym umieszczane są wszystkie nowości pojawiające się na stronie, będziemy także tam informować o rekrutacji.