DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA BURSĘ.

1.    Podanie, z opisem sytuacji materialnej rodziny i informacją o liczbie członków wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Podanie powinno być opatrzone klauzulą „Świadoma/y odpowiedzialności karnej, oświadczam, że podane informacje o członkach rodziny i dochodach przez nich uzyskiwanych są zgodne z prawdą”. W podaniu należy podać okres, którego zwolnienie z opłaty za bursę ma dotyczyć.
2.     Oświadczenie o miesięcznej wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.  Dodatkowo należy dostarczyć do wglądu: zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez członków gospodarstwa domowego, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku rodzica bezrobotnego do wglądu przedkłada się zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego.
3.    Zaświadczenia rodzeństwa o tym, że się uczą, studiują.
4.    Zaświadczenia o pobieranych przez uczących się członków rodziny stypendiach lub oświadczenie o braku przyznania stypendiów (stypendium szkolne; zasiłek szkolny, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; stypendium  Prezesa Rady Ministrów; stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)
Świadoma/y odpowiedzialności karnej, oświadczam, że moje dzieci (wymienić imiona i nazwiska dzieci uczących się) nie pobierają stypendium szkolnego; zasiłku szkolnego, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; stypendium Prezesa Rady Ministrów; stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 
DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE

1.    Podanie, z opisem sytuacji materialnej rodziny i informacją o liczbie członków wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Podanie powinno być opatrzone klauzulą „Świadoma/y odpowiedzialności karnej, oświadczam, że podane informacje o członkach rodziny i dochodach przez nich uzyskiwanych są zgodne z prawdą". W podaniu należy podać okres, którego zwolnienie z opłaty za wyżywienie ma dotyczyć.
2.     Oświadczenie o miesięcznej wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.  Dodatkowo należy dostarczyć do wglądu: zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez członków gospodarstwa domowego, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku rodzica bezrobotnego do wglądu przedkłada się zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego.
3.    Zaświadczenia rodzeństwa o tym, że się uczą, studiują.
4.    Zaświadczenia o pobieranych przez uczących się członków rodziny stypendiach lub oświadczenie o braku przyznania stypendiów (stypendium szkolne; zasiłek szkolny, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; stypendium Prezesa Rady Ministrów; stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)
Świadoma/y odpowiedzialności karnej, oświadczam, że moje dzieci (wymienić imiona i nazwiska dzieci uczących się) nie pobierają stypendium szkolnego; zasiłku szkolnego, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; stypendium Prezesa Rady Ministrów; stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5.    Pisemną odmowę dofinansowania wyżywienia wydaną przez rejonowy MOPS lub GOPS.
O pokrycie opłaty za całościowe wyżywienie lub obiady można starać się w miejskich lub gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej osobiście lub za pośrednictwem bursy.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 890/2016 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie opłat w bursach i niektórych innych placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę

 USTAWA z 12.03.2004 o pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z 11.07.2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot pieniężnych z pomocy społecznej